Skip to main content
Skip to main content.

Khiếu Kiện Nhỏ

Ban Khiếu Kiện Nhỏ

Các vụ khiếu kiện nhỏ là các vụ kiện không vượt quá $10,000, được giải quyết nhanh chóng và không tốn kém với các quy tắc tương đối đơn giản và không chính thức

Trong phiên xử Khiếu Kiện Nhỏ, các tranh chấp được giải quyết một cách công bằng, nhanh chóng và không tốn kém. Quý vị có thể yêu cầu luật sư tư vấn trước khi đến tòa. Tuy nhiên, quý vị không được yêu cầu luật sư đại diện tại tòa nhưng có thể yêu cầu luật sư đại diện trong quy trình kháng cáo. Địa điểm nộp đơn Khiếu Kiện Nhỏ là tại 205 S. East Street, Alturas, CA. Lục sự tòa án có thể giải đáp nhiều loại thắc mắc và cung cấp các biểu mẫu mà quý vị cần. Tuy nhiên, luật nghiêm cấm họ đưa ra tư vấn pháp lý. Quý vị có thể tìm thêm thông tin và các ấn phẩm khác tại Sở Quản Lý Người Tiêu Dùng và Trung Tâm Tự Trợ Giúp của Tòa Án California tại trang web www.courts.ca.gov.

Tòa án Khiếu Kiện Nhỏ không báo cáo cho bất kỳ cơ quan báo cáo tín dụng nào; tuy nhiên, các cơ quan này thường xuyên đến tòa án và đưa ra nhận định trên hồ sơ tín dụng của bên thua ngay cả sau khi đã thanh toán theo phán quyết.

Nếu quý vị cần hỗ trợ thêm hoặc có bất kỳ câu hỏi nào khi điền đơn khiếu kiện, hãy liên hệ với Cố Vấn Khiếu Kiện Nhỏ Wendy Dier theo số (530) 233-2008.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Nếu chọn tòa án Khiếu Kiện Nhỏ để giải quyết tranh chấp và là nguyên đơn thì quý vị đã từ bỏ quyền yêu cầu một tòa án khác xem lại quyết định của thẩm phán xét xử Khiếu Kiện Nhỏ đó. Nói cách khác, nguyên đơn không có quyền kháng cáo. Do đó, nếu quý vị bị xử thua thì có lẽ vụ việc sẽ kết thúc tại đó. Tuy nhiên, cá nhân hoặc tổ chức mà quý vị kiện (bị cáo) có thể kháng cáo quyết định của thẩm phán. Khi có đơn kháng cáo, toàn bộ vụ kiện sẽ được xử lại.

Nếu quý vị là nguyên đơn và Bị Cáo nộp Đơn Khiếu Kiện (bị cáo khởi kiện quý vị cho cùng vụ kiện đó) và quý vị phải nhận phán quyết bất lợi thì quý vị có thể nộp đơn kháng cáo đối với quyết định đó.

Nếu nộp đơn Kháng Cáo Khiếu Kiện Nhỏ bên ngoài quận, quý vị có thể lấy mẫu đơn từ Trung Tâm Tự Trợ Giúp của Tòa Án California. Quý vị cũng có thể tìm danh sách kiểm tra và các mẫu đơn tại Trung Tâm Tự Trợ Giúp của Tòa Án California—Mẫu Đơn Khiếu Kiện Nhỏ, bao gồm cả đơn đăng ký miễn trừ phí và yêu cầu Giới Hạn Tiền Tệ.

Tòa án Khiếu Kiện Nhỏ có giới hạn tiền tệ, được gọi là giới hạn quyền tài phán, đối với số tiền bồi thường thiệt hại có thể yêu cầu. Mức tối đa mà một "thể nhân" có thể yêu cầu là $10,000; tuy nhiên, quý vị bị giới hạn không được nộp quá hai khiếu kiện tại bất kỳ nơi nào của Tiểu Bang California cho hơn $2,500 trong một năm dương lịch. Quý vị có thể nộp số lượng không giới hạn các đơn khiếu kiện cho số tiền từ $2,500 trở xuống. Các doanh nghiệp và tổ chức khác (ví dụ như các tổ chức chính quyền) không được yêu cầu hơn $5,000. Tống đạt Bên đã nộp đơn khiếu kiện phải tống đạt tài liệu pháp lý cho bên kia.

Nếu không thực hiện tống đạt chính xác, tòa án sẽ yêu cầu nguyên đơn tống đạt lại giấy tờ đúng cách trước khi có thể xét xử vụ kiện trước thẩm phán.

Các hướng dẫn sau đây sẽ hỗ trợ quý vị tiến hành thủ tục khiếu kiện; nếu không tuân thủ những hướng dẫn này, khiếu kiện của quý vị có thể bị trì hoãn hoặc bác bỏ.

Tống Đạt Trực Tiếp

Phải hoàn tất việc này ít nhất 15 ngày trước ngày xử nếu bị cáo ở Quận Modoc hoặc ít nhất 20 ngày trước ngày xử nếu bị cáo ở bên ngoài Quận Modoc.

Tống Đạt Thay Thế

Đôi khi không thể xác định được vị trí của bên thực tế có tên trên tài liệu pháp lý. Trong trường hợp này, việc gửi đơn khiếu kiện cho một người lớn khác tại nhà của bị cáo hoặc người chịu trách nhiệm tại địa điểm kinh doanh thường xuyên của bị cáo là việc hợp pháp và phù hợp. Những tài liệu này phải được cho vào phong bì ghi tên bị cáo và người tống đạt phải nêu rõ rằng đó là giấy tờ dành cho vụ kiện pháp lý. Trong tình huống này, phải tống đạt tài liệu ít nhất 25 ngày trước ngày xử nếu bị cáo ở Quận Modoc hoặc ít nhất 30 ngày trước ngày xử nếu bị cáo ở bên ngoài Quận Modoc. Tại thời điểm này, người tống đạt tài liệu cũng phải gửi bản đơn khiếu kiện thứ hai qua đường bưu điện tới bị cáo tại chính địa chỉ đã gửi lại bản thứ nhất. Thư này phải được gửi bằng thư hạng nhất và trả trước bưu phí. Không được sử dụng bất kỳ hình thức gửi thư nào khác. Cảnh Sát Trưởng Bảo Vệ Tòa Án hoặc Cảnh Sát Trưởng trong quận nơi bị cáo sinh sống hoặc hoạt động kinh doanh.

Nếu chọn phương thức này thì quý vị phải liên hệ với Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng để được hướng dẫn thêm. Quý vị có trách nhiệm đảm bảo bằng chứng tống đạt đầy đủ được gửi lại tòa án trước ngày xử theo lịch. Người tống đạt tư nhân (quý vị có thể tìm danh sách người tống đạt trong trang vàng ở mục "tống đạt tư nhân"). Nếu chọn phương thức này, quý vị phải thu xếp với dịch vụ tống đạt mà quý vị lựa chọn. Quý vị có trách nhiệm đảm bảo bằng chứng tống đạt đầy đủ được gửi lại tòa án trước ngày xử theo lịch. Bởi bất kỳ người nào đủ 18 tuổi trở lên không phải là một bên trong vụ kiện. Họ phải điền mẫu đơn bằng chứng tống đạt và quý vị có trách nhiệm đảm bảo bằng chứng tống đạt đầy đủ được gửi lại tòa án trước ngày xử theo lịch. Quý vị có thể thanh toán phí cho tòa để tống đạt qua thư bảo đảm. Quý vị không được tự gửi thư bảo đảm. Vui lòng tham khảo biểu phí.

Luật sư không được phép đại diện cho quý vị tại tòa. Tuy nhiên, quý vị có thể trao đổi với luật sư trước hoặc sau phiên tòa.

Nếu là bên kiện và không đáp ứng các trường hợp ngoại lệ được nêu trong Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự §116.540, quý vị phải đến tòa án. Quý vị không được cử người đại diện đến thay mặt cho quý vị tại tòa. Vui lòng tham khảo mục này trong bộ luật nếu quý vị không hiểu điều gì.

Khi có đơn khiếu kiện được nộp, lục sự sẽ xếp lịch cho ngày xử khoảng 45 ngày sau đó để có đủ thời gian tống đạt.

Tại phiên xử, thẩm phán sẽ nghe cả hai bên trình bày. Quý vị có thể mang theo người làm chứng, ảnh, hóa đơn, biên nhận, hợp đồng hoặc bất kỳ bằng chứng nào khác quý vị có. Thẩm phán có thể ra quyết định tại thời điểm xét xử hoặc không đưa ra quyết định ngay và sẽ gửi quyết định cho quý vị qua đường bưu điện. Bên nộp đơn khiếu kiện là nguyên đơn và bên bị kiện là bị cáo. Nếu quý vị đã được chỉ định là bị cáo trong một vụ Khiếu Kiện Nhỏ và đã nhận được lệnh trình diện tại phiên xử Khiếu Kiện Nhỏ, điều này có nghĩa là quý vị đang bị kiện.

Nếu quý vị không biết lý do bị kiện, hãy liên hệ ngay với nguyên đơn để được giải thích. Tuyệt đối không được bỏ qua lệnh trình diện tại tòa ngay cả khi quý vị cho rằng vụ kiện đó không đúng, không công bằng hoặc không có cơ sở.

Nếu quý vị không trình diện tại tòa đúng ngày và giờ, tòa có thể vẫn xét xử và ra phán quyết về vụ kiện mà không cần quý vị có mặt và quý vị có thể bị thua kiện theo mặc định.

Nếu tin rằng nguyên đơn đã khiến quý vị chịu thương tích hoặc nợ tiền quý vị vì bất kỳ lý do nào, quý vị có thể nộp đơn khiếu kiện chống lại nguyên đơn trong cùng vụ Khiếu Kiện Nhỏ đó.

Nếu vụ kiện của quý vị liên quan đến vấn đề trong vụ kiện của nguyên đơn, có thể sẽ hữu ích và thuận tiện nếu quý vị giải quyết vụ kiện của mình trong cùng một phiên xử bằng cách nộp đơn Khiếu Kiện của Bị Cáo và Lệnh đối với Nguyên Đơn. Nếu đã có phán quyết bất lợi đối với quý vị và đã hết thời gian kháng cáo thì chủ nợ theo phán quyết có thể lấy tiền hoặc tài sản của quý vị và có thể cả một phần thu nhập của quý vị một cách hợp pháp để thanh toán theo phán quyết bất lợi cho quý vị. Phán quyết về Khiếu Kiện Nhỏ là hồ sơ công khai.

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.