Skip to main content
Skip to main content.

Dân Sự

Ban Dân Sự

Các vụ kiện dân sự liên quan đến các khiếu kiện của một bên hoặc cá nhân chống lại một bên hoặc cá nhân khác vì những hành vi sai trái đã phạm phải hoặc những thiệt hại đã gây ra.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Vụ kiện dân sự là vụ kiện trong đó một bên kiện một bên khác. Các vấn đề dân sự bao gồm khiếu kiện nhỏ, các vấn đề dân sự, quyền giám hộ, chứng thực di chúc, luật gia đình, nhận con nuôi và dàn xếp cho trẻ vị thành niên.

Một bên có thể nộp đơn kiện dân sự để:

  1. Thực hiện hợp đồng hoặc thỏa thuận
  2. Thu tiền bồi thường thiệt hại đối với người hoặc tài sản
  3. Thu hồi tiền hoặc tài sản
  4. Bảo vệ quyền công dân

Nói chung, các vụ kiện dân sự được chia thành ba nhóm dựa trên số tiền có liên quan trong vụ kiện. Ví dụ về các vụ kiện thường được loại khỏi cách phân chia này là các vấn đề chiếm giữ trái pháp luật, vị thành niên, sách nhiễu dân sự, chứng thực di chúc và hôn nhân gia đình. Nếu số tiền ít hơn $10,000 thì vụ kiện thường được gọi là Khiếu Kiện Nhỏ. Nếu số tiền ít hơn hoặc bằng $25,000 thì vụ kiện được gọi là vụ kiện dân sự có quyền tài phán giới hạn. Nếu số tiền vượt quá $25,000 thì vụ kiện được gọi là vụ kiện dân sự có quyền tài phán không giới hạn. Tôi có thể yêu cầu trợ giúp vụ kiện dân sự ở đâu? Nhân viên tòa án sẵn sàng hỗ trợ quý vị.

Vui lòng liên hệ Cố Vấn Viên Tự Trợ Giúp Wendy Dier theo số (530) 233-2008 để được hỗ trợ thêm.

Đảm bảo quý vị đã ký tên, ghi ngày, sắp xếp và dập ghim tất cả tài liệu. Thư ký sẽ không chấp nhận các bản tài liệu không được sắp xếp và dập ghim.

  1. Quý vị sẽ cần nộp cho thư ký bộ tài liệu gốc được sắp xếp, dập hai lỗ và dập ghim, cùng số bản sao thích hợp.
  2. Xem Biểu Phí Dân Sự Toàn Tiểu Bang để đảm bảo quý vị đã gửi kèm theo khoản phí nộp hồ sơ phù hợp hoặc Đơn Đăng Ký Miễn Trừ Phí và Chi Phí Tòa Án.

Có, quý vị có thể nộp tài liệu qua fax với mức phí $1.00 mỗi trang. Tòa Án vẫn yêu cầu chữ ký gốc, vì thế quý vị phải gửi tài liệu gốc cùng số bản sao thích hợp qua thư hoặc mang đến tòa án nộp cùng phí nộp hồ sơ qua fax.

Các cá nhân đủ tiêu chuẩn có thể được miễn phí. Vui lòng xem Tờ Thông Tin về Miễn Trừ Phí và Chi Phí Tòa Án để biết các nguyên tắc hướng dẫn về tính đủ điều kiện. Tòa có bố trí thông dịch viên không? Có, vui lòng liên hệ Ban Dân Sự theo số (530) 233-6516 số máy lẻ 1212 để được hỗ trợ.

Có, hãy liên hệ Đại Diện Tiếp Cận Ngôn Ngữ theo số (530) 233-6516 số máy lẻ 1208 để được hỗ trợ.

Có, quý vị có thể yêu cầu bản sao thông qua văn phòng thư ký, trực tiếp hoặc qua thư. Thời gian phản hồi trung bình là một tuần kể từ ngày tòa nhận được yêu cầu của quý vị.

Nếu quý vị yêu cầu nhận bản sao qua thư, vui lòng nêu rõ thông tin cụ thể về những nội dung quý vị cần, số vụ, tên vụ và khoản thanh toán. Vui lòng gửi kèm theo một phong bì dán sẵn tem và ghi sẵn địa chỉ để nhận bản sao qua đường bưu điện. Phí bản sao là $0.50 mỗi trang (tờ hai mặt tương đương 2 trang).

Nếu quý vị cần tài liệu được chứng nhận, chi phí sẽ bổ sung thêm $40.00 ngoài mức phí cho mỗi bản sao. Quý vị có thể thanh toán bằng séc, tiền mặt hoặc lệnh chuyển tiền.

Lịch Luật và Kiến Nghị thường được xử vào Thứ Hai hàng tuần lúc 10:00 sáng. Gọi cho Ban Dân Sự theo số (530) 233-6516 số máy lẻ 1212 để biết thêm thông tin.

Quý vị có thể thu xếp thông qua CourtCall theo số 1-888-88COURT (1- 888-882-6878) để trình diện qua điện thoại. Việc trình diện qua điện thoại bắt đầu vào Thứ Hai hàng tuần lúc 11:00 sáng.

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.