Skip to main content
Skip to main content.

Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Quy Tắc 1.100 là quy tắc của Tòa Án tiểu bang cho phép luật sư, các bên, nhân chứng, thành viên bồi thẩm đoàn hoặc người khác bị khuyết tật được yêu cầu Tòa Án điều chỉnh phù hợp theo cách bảo mật.

Các cá nhân có thể nhận được điều chỉnh phù hợp nếu họ bị khuyết tật, có hồ sơ ghi nhận tình trạng khuyết tật hoặc được coi là bị khuyết tật giới hạn một hoặc nhiều hoạt động chính trong cuộc sống. Các hoạt động chính trong cuộc sống bao gồm chăm sóc bản thân, thực hiện các thao tác dùng tay, đi bộ, nhìn, nghe, nói, hít thở, học tập hoặc làm việc.

Ví dụ về tình trạng khuyết tật bao gồm suy giảm khả năng đi lại hoặc khả năng vận động khác, bệnh tâm lý và tâm thần, suy giảm thị lực, suy giảm thính lực và nhạy cảm với môi trường. Một số tình trạng khuyết tật tạm thời cũng có thể đủ tiêu chuẩn.

Quý vị có thể yêu cầu điều chỉnh phù hợp bằng cách điền Mẫu Đơn MC-410. Quý vị có thể lấy mẫu đơn này từ văn phòng của bất kỳ thư ký nào hoặc từ phòng xử án. Quý vị cũng có thể yêu cầu Tòa Án hoặc nhân viên được chỉ định khác điều chỉnh phù hợp bằng văn bản hoặc lời nói.

Quý vị có thể đưa ra yêu cầu tại bất kỳ thời điểm nào nhưng quý vị nên yêu cầu Tòa Án trước ít nhất năm (5) ngày làm việc. Nếu không thể điền mẫu đơn và cần hỗ trợ, quý vị có thể yêu cầu thư ký hoặc nhân viên Tòa Án khác hỗ trợ quý vị ghi lại thông tin. Toàn bộ thông tin do quý vị cung cấp sẽ được bảo mật. Quý vị cần đính kèm theo mẫu đơn các tài liệu như thư của bác sĩ.

Sau khi điền xong mẫu đơn, quý vị phải ký tên và chấp nhận hình phạt về tội khai man, có nghĩa là mọi thông tin quý vị nêu trong mẫu đơn đều được tuyên thệ là đúng theo hiểu biết tốt nhất của quý vị.

Trong hầu hết các trường hợp, Tòa Án hoặc nhân viên của Tòa Án sẽ không cần thêm thông tin y tế hoặc thông tin cá nhân khác.

Quy Tắc 1.100 cho phép Tòa Án yêu cầu thêm thông tin. Có nghĩa là chỉ những người trong Tòa Án cần biết về tình trạng khuyết tật của quý vị để đưa ra quyết định hoặc điều chỉnh phù hợp cho quý vị mới được biết thông tin chi tiết về yêu cầu của quý vị và thông tin cá nhân do quý vị cung cấp.

Có, quý vị có trách nhiệm liên hệ với Tòa Án để yêu cầu điều chỉnh phù hợp nhất với tình huống của quý vị. Tòa Án có nghĩa vụ thông báo cho người dân biết khả năng điều chỉnh phù hợp. Tuy nhiên, nếu không có yêu cầu điều, Tòa Án sẽ không phải thực hiện điều chỉnh thích hợp.

Tòa Án có thể đề xuất một điều chỉnh phù hợp khác hoặc thay thế. Ví dụ: nếu thành viên bồi thẩm đoàn bị khiếm thị và cần dịch tài liệu bằng văn bản được đưa ra tại phiên tòa sang chữ nổi Braille, Tòa Án có thể cân nhắc các phương án thay thế, ví dụ như bố trí người đọc hoặc cung cấp băng ghi âm của tài liệu bằng văn bản. Tòa Án cũng có thể tự đề xuất điều chỉnh phù hợp. Tòa Án không phải bố trí điều chỉnh phù hợp tốt nhất mà phải bố trí điều chỉnh thích hợp hiệu quả.

Quý vị không phải chấp nhận điều chỉnh phù hợp thay thế. Tòa Án phải tìm điều chỉnh thích hợp sẽ cho phép quý vị tham gia đầy đủ các thủ tục tố tụng của Tòa Án một cách hiệu quả. Có thể điều chỉnh phù hợp đó không phải là lựa chọn đầu tiên hoặc ưu tiên của quý vị nhưng nếu quý vị đưa ra yêu cầu về một loại điều chỉnh phù hợp khác, Tòa Án phải cân nhắc yêu cầu của quý vị.

Có, tuy nhiên, quý vị có thể nộp đơn kháng nghị nếu Tòa Án từ chối yêu cầu của quý vị về điều chỉnh phù hợp ưu tiên hoặc Tòa Án bố trí điều chỉnh phù hợp mà quý vị tin là không thỏa đáng. Để phù hợp, từ chối của Tòa Án phải được lập bằng văn bản và nêu rõ lý do cơ sở cụ thể trong Quy Tắc 1.100 để từ chối.

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.