Skip to main content
Skip to main content.

Giao Thông

Trát Giao Thông

Nếu trát hầu tòa của quý vị là vì vi phạm tội nhẹ và/hoặc nêu rõ bắt buộc phải trình diện, thì quý vị phải trình diện tại Tòa Thượng Thẩm chậm nhất lúc 2:00 chiều ngày trình diện ghi ở cuối vé phạt giao thông của quý vị.

Không Trình Diện

Nếu quý vị không trình diện hoặc nộp tiền phạt giao thông chậm nhất vào ngày trình diện, tòa án sẽ thực hiện một hoặc nhiều biện pháp sau đây:

  • Ban hành lệnh bắt giữ quý vị
  • Thông báo cho Cơ Quan Quản Lý Xe Cơ Giới (Department of Motor Vehicles, DMV) để giữ hoặc từ chối gia hạn đặc quyền lái xe của quý vị
  • Áp đặt tiền phạt trễ hạn $300.00
  • Chuyển vụ việc của quý vị sang tổ chức thu nợ tư nhân 

Bằng Chứng Về Việc Sửa Sai Giấy phép lái xe, bảo hiểm, đăng ký xe và các vi phạm cơ khí sẽ được tòa tha bổng nếu xuất trình bằng chứng về việc sửa sai (proof of correction, POC) kèm theo nộp PHÍ POC cho tòa qua thư hoặc trực tiếp chậm nhất vào ngày đến hạn nộp. Quý vị có thể lấy bằng chứng về việc sửa sai đối với vi phạm về thiết bị bằng cách yêu cầu cán bộ thực thi pháp luật ký duyệt bản sao trát hầu tòa của quý vị. Thư ký có thể chứng nhận vi phạm bảo hiểm tại tòa. Vi phạm về giấy phép lái xe và đăng ký có thể được xuất trình tại văn phòng Cơ Quan Quản Lý Xe Cơ Giới (DMV) hoặc xuất trình tại tòa.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Thông báo lịch sự sẽ được gửi tới địa chỉ ghi trên vé phạt của quý vị. Thông báo sẽ nêu rõ số tiền quý vị nợ (tiền bảo lãnh), cho dù có phải trình diện tại tòa hay không và ngày muộn nhất quý vị phải trả vé phạt.

Nếu quý vị chưa nhận được thông báo năm ngày trước ngày trình diện ghi ở cuối vé phạt, vui lòng gọi cho ban giao thông theo số (530) 233-6516 số máy lẻ 1213.

Nếu quý vị nhận được vé phạt cho vi phạm liên tục, quý vị có thể nộp số tiền ít hơn nếu vấn đề lặp lại đó đã được khắc phục. Thông báo sẽ cho biết số tiền ít hơn, nếu áp dụng.

Nếu không muốn nhận tội qua thư, quý vị phải chọn một trong hai cách:

  1. Sắp xếp một ngày xử tại tòa hoặc
  2. Yêu cầu một phiên xét xử qua lời khai và quý vị sẽ phải nộp tiền bảo lãnh. 

Nếu bị cáo buộc vi phạm, quý vị có thể không nhận tội và yêu cầu phiên xét xử qua lời khai bằng cách gửi tổng số tiền bảo lãnh cho tòa năm ngày trước ngày trình diện. Quý vị phải gọi cho tòa yêu cầu phiên xét xử qua lời khai theo số (530) 233-6516 số máy lẻ 1213. Thư ký sẽ gửi mẫu đơn lời khai cho quý vị qua đường bưu điện. Quý vị sẽ không phải trình diện tại tòa và số tiền bảo lãnh của quý vị sẽ được giữ trong tài khoản ủy thác cho đến khi có quyết định về vụ việc của quý vị.

Nếu muốn tuyên bố không có tội trực tiếp, quý vị phải gọi cho tòa án theo số (530) 233-6516 số máy lẻ 1213 trước ngày trình diện ở cuối vé phạt của quý vị.

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.