Skip to main content
Skip to main content.

Vị Thành Niên

Ban Vị Thành Niên

Các vụ kiện của vị thành niên liên quan đến trường hợp ngược đãi/bỏ bê trẻ vị thành niên phụ thuộc và tội phạm vị thành niên. Nhân viên tòa án sẵn sàng hỗ trợ quý vị nhưng bị pháp luật nghiêm cấm tư vấn pháp lý.

Thông tin về các vấn đề trẻ vị thành niên được bảo mật và không được cung cấp qua điện thoại. Chỉ những người có quyền hợp pháp mới có thể nhận thông tin về các vụ kiện của trẻ vị thành niên, ví dụ như cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ.

Các phiên xử tiếp nhận thường được tổ chức vào Thứ Hai hàng tuần, bắt đầu lúc 1:00 chiều.

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi cho Ban Vị Thành Niên theo số (530) 233-6516 số máy lẻ 1209.

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.