Skip to main content
Skip to main content.

Nguồn Hỗ Trợ Tự Đại Diện

Dịch Vụ Pháp Lý của California

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ về nhà ở, phúc lợi công, các quyền về sức khỏe, trợ cấp thất nghiệp, vấn đề giáo dục cấp tiểu học và trung học và các khiếu kiện nhỏ.

Cung cấp các hội thảo về vấn đề: phá sản, thông tin pháp lý và dự án hỗ trợ, chiếm giữ trái pháp luật, xóa án tích, thực thi phán quyết, tịch thu và khiếu kiện nhỏ.

Hỗ trợ cho các đương sự tự đại diện có thu nhập thấp về luật gia đình, khiếu kiện nhỏ, tranh chấp giữa chủ nhà/người thuê, lệnh cấm sách nhiễu dân sự, quyền giám hộ, khiếu nại dân sự và giải đáp thắc mắc.

Nguồn Hỗ Trợ Trực Tuyến và Nguồn Hỗ Trợ Khác

Tư Vấn Viên Khuyến Nghị Quyền Nuôi Con

Joy Johnson
Thư thoại (530) 233-6516 số máy lẻ 1204
FAX (530) 233-6500
205 S. East Street

Trung Tâm Hỗ Trợ Khủng Hoảng Modoc trực tuyến 24 giờ
(530) 233-4575 hoặc (800) 291-2156
112 E 2nd Street

Chương Trình Hỗ Trợ Nạn Nhân/Nhân Chứng Quận Modoc
(530) 233-3311
204 S. Court Street, Room 108

Đường Dây Nóng về Bạo Hành Gia Đình
(800) 799-SAFE (7233)

Sở Cảnh Sát Alturas:
(530) 233-2011

Sở Tuần Tra Cao Tốc California:
(530) 233-2919

Cảnh Sát Trưởng Quận Modoc:
(530) 233-4416

Richard Cotta, Luật Sư Công
(530) 233-3040
Luật Sư Đại Diện

Thomas Gifford, Luật Sư Công
(530) 233-3100
Luật Sư Đại Diện

Wendy Dier
(530) 233-2008
Cố Vấn Viên Luật Gia Đình và Tự Trợ Giúp/Cố Vấn Khiếu Kiện Nhỏ

Jeff Hedlund
(541) 947-3355
FAX (541) 947-4879
Luật Sư Đại Diện

James Reed
(530) 336-5050
FAX (925) 299-4545
Luật Sư Đại Diện

Denise Winn Wright
(530) 335-5119
FAX (530) 335-5065
Luật Sư Đại Diện

Michael Retzloff
(707) 444-3015
Fax (707) 444-3602
4709 Patricia Drive
Eureka, CA 95503

Pam Robbins
(530) 233-0600

Cảnh Sát Trưởng Quận Modoc
(530) 233-4416
102 S. Court Street

Ronald Wood
(530) 310-0428
CA Giấy Phép Thám Tử Tư (Private investigator, PI) số 25720
www.CriminalDefenseInvestigations.com

Dori Kaplan
(530) 233-5536

Lola Hurtado
(530) 233-4575

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.