Skip to main content
Skip to main content.

Việc Làm

Cơ Hội Việc Làm

Nếu quý vị quan tâm và có câu hỏi về bất kỳ công việc nào trong danh sách, hãy liên hệ Tòa Thượng Thẩm California tại Quận Modoc theo số: (530) 233-6516 số máy lẻ 1201.

Cố Vấn Viên Luật Gia Đình/Luật Sư Tự Trợ Giúp - Hạn Cuối để Nộp Đơn: 1/7/2022, lúc 3 giờ chiều

Mẫu Đơn Đăng Ký và Hướng Dẫn

Đối với các vị trí đang tuyển dụng, vui lòng tải xuống và hoàn thiện mẫu đơn có thể điền.

Mẫu Đơn Xin Việc Làm

Nếu không có bất kỳ vị trí nào đang tuyển dụng, chúng tôi vẫn khuyến khích quý vị nộp đơn xin việc và lý lịch nghề nghiệp để chúng tôi xem xét trong tương lai.

Hãy gửi đơn xin việc hoàn thiện của quý vị qua đường bưu điện tới địa chỉ:

Human Resources Division
205 S. East Street
Alturas, CA 96101

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.