Skip to main content
Skip to main content.

Ngày Nghỉ Lễ của Tòa Án

Tòa án sẽ đóng cửa vào những ngày nghỉ lễ sau. Nếu ngày nộp tài liệu của quý vị rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ của tòa án, hạn nộp tài liệu sẽ là ngày làm việc tiếp theo của tòa án.

Nếu ngày nghỉ lễ rơi vào Chủ Nhật, tòa án sẽ đóng cửa vào ngày tiếp theo (Thứ Hai). Nếu ngày nghỉ lễ rơi vào Thứ Bảy, tòa án sẽ đóng cửa vào ngày trước đó (Thứ Sáu).

2022

Thứ Hai, ngày 17 tháng 1 năm 2022—Ngày Martin Luther King Jr.

Thứ Sáu, ngày 11 tháng 2 năm 2022—Ngày Sinh Nhật Lincoln

Thứ Hai, ngày 21 tháng 2 năm 2022—Ngày Tổng Thống

Thứ Năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022—Ngày Cesar Chavez

Thứ Hai, ngày 30 tháng 5 năm 2022—Ngày Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong

Thứ Hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022—Ngày Quốc Khánh

Thứ Hai, ngày 5 tháng 9 năm 2022—Ngày Lao Động

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2022—Ngày của Người Mỹ Bản Địa

Thứ Sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2022—Ngày Cựu Chiến Binh

Thứ Năm, ngày 24 tháng 11 năm 2022—Lễ Tạ Ơn

Thứ Sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2022—Ngày Sau Lễ Tạ Ơn

Thứ Hai, ngày 26 tháng 12 năm 2022—Ngày Giáng Sinh

2023

Thứ Hai, ngày 2 tháng 1 năm 2023—Năm Mới (2023)

Thứ Hai, ngày 16 tháng 1 năm 2023—Ngày Martin Luther King Jr.

Thứ Hai, ngày 13 tháng 2 năm 2023—Ngày Sinh Nhật Lincoln

Thứ Hai, ngày 20 tháng 2 năm 2023—Ngày Tổng Thống

Thứ Sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2023—Ngày Cesar Chavez

Thứ Hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023—Ngày Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong

Thứ Ba, ngày 4 tháng 7 năm 2023—Ngày Quốc Khánh

Thứ Hai, ngày 4 tháng 9 năm 2023—Ngày Lao Động

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023—Ngày của Người Mỹ Bản Địa

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 11 năm 2023—Ngày Cựu Chiến Binh

Thứ Năm, ngày 23 tháng 11 năm 2023—Lễ Tạ Ơn

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2023—Ngày Sau Lễ Tạ Ơn

Thứ Hai, ngày 25 tháng 12 năm 2023—Ngày Giáng Sinh

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.