Skip to main content
Skip to main content.

Tiếp Cận Cộng Đồng

Chương Trình

Tòa Thượng Thẩm Quận Modoc cung cấp một số chương trình tiếp cận cộng đồng để cộng đồng tham gia và phục vụ cộng đồng.  

Tòa Điều Trị Nghiện Ma Túy

Các bị cáo có tội liên quan đến bia rượu hoặc ma túy khác đã nhận tội hoặc được coi là có tội có thể chọn được xét xử tại Tòa Điều Trị Nghiện Ma Túy. Phương pháp tiếp cận nhóm hợp tác để điều trị và giám sát được thiết kế để giúp cá nhân tỉnh táo, không dùng thuốc, sống có ích và duy trì được tình trạng đó. Chương trình kéo dài ít nhất 18 tháng và cần trình diện tại tòa hai tuần một lần, điều trị tăng cường, xét nghiệm, giám sát thường xuyên và các dịch vụ quản lý vụ việc.

Một nhóm điều trị, gồm Thẩm Phán, tư vấn viên về lạm dụng dược chất, Ủy Viên Công Tố Quận, Cán Bộ Quản Chế và luật sư địa phương, sẽ họp trước mỗi phiên Tòa về Ma Túy để xem xét sự tiến bộ của người tham gia, sửa đổi phác đồ điều trị nếu cần thiết và khuyến nghị các phần thưởng và hình phạt phù hợp mà thẩm phán nên đưa ra trong phiên xét xử công khai. Nếu thích hợp, phác đồ điều trị tùy chỉnh cho từng cá nhân sẽ giải quyết các vấn đề sức khỏe thể chất, việc làm, sức khỏe tinh thần và gia đình mà có thể ảnh hưởng đến tiến trình hồi phục của cá nhân đó. Việc hoàn thành thành công Tòa Ma Túy có thể dẫn đến việc xóa bỏ tội danh trong hồ sơ của người hoàn tất đợt điều trị của Tòa Điều Trị Nghiện Ma Túy.

Tòa Trẻ Vị Thành Niên

Tòa Trẻ Vị Thành Niên Modoc được thành lập năm 1998 như một cách không chính thức để giải quyết một số vụ kiện của trẻ vị thành niên có thể thích hợp cho các thủ tục tố tụng chính thức tại Tòa. Nếu Cán Bộ Quản Chế cho rằng vụ kiện đó thích hợp để Tòa Trẻ Vị Thành Niên (không phải là trọng tội và không có yêu cầu bồi thường cho nạn nhân ở mức cao), trẻ vị thành niên phạm tội và cha mẹ trẻ sẽ có cơ hội để vụ kiện đó được giải quyết thông qua Tòa Trẻ Vị Thành Niên. Trẻ vị thành niên và cha mẹ trẻ sẽ ký văn bản khước từ bảo mật và trẻ vị thành niên thừa nhận các cáo buộc để vấn đề đó được xét xử tại Tòa Trẻ Vị Thành Niên (vì Tòa Trẻ Vị Thành Niên không ra quyết định có tội hay vô tội mà chỉ xử lý vụ kiện).

Tòa Trẻ Vị Thành Niên là một cơ hội tốt để trẻ vị thành niên phạm tội được xét xử mà vụ kiện đó không được ghi vào lý lịch phạm tội vĩnh viễn. Đây cũng là một trải nghiệm học tập tích cực cho học sinh trung học phổ thông ở địa phương để các em đóng vai ủy viên công tố, luật sư bào chữa và thành viên bồi thẩm đoàn.

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.