Skip to main content
Skip to main content.

Quy Tắc Địa Phương

Quy Tắc Địa Phương của Modoc

Mỗi quận ở California đều có các luật và quy tắc nhất định dành riêng cho quận đó, vì mỗi quận đều có các nguồn lực và đặc điểm nhân khẩu học khu vực khác nhau. Modoc cũng không ngoại lệ.

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015

Xem Quy Tắc Địa Phương

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.