Skip to main content
Skip to main content.

Hình Sự

Ban Hình Sự

Ban Hình Sự lập hồ sơ, xử lý và lưu trữ lý lịch tư pháp về tội nhẹ và trọng tội cho Quận Modoc.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Vụ kiện hình sự được mở ra khi một người bị bắt giữ và cáo buộc được lập hồ sơ thông qua Ủy Viên Công Tố Quận hoặc một cơ quan như Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Modoc hoặc Sở Cảnh Sát Alturas. Trong tất cả các vụ kiện hình sự, bị cáo (người bị cáo buộc phạm tội) được giả định là vô tội. Có nghĩa là không được kết tội người đó trừ khi chứng minh được người đó có tội mà không chỉ dựa trên nghi ngờ hợp lý.

Vi phạm là tội chỉ có thể bị phạt tiền và luật tuyên bố đó không phải là tội nhẹ hay trọng tội. Người bị cáo buộc có vi phạm sẽ không được xét xử qua hình thức bồi thẩm đoàn và không được có luật sư do tòa chỉ định làm đại diện.

Trọng tội là tội có thể bị tử hình hoặc phạt tù trong nhà tù tiểu bang. Bị cáo có cáo buộc trọng tội có quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn hoặc Tòa Án và có quyền có luật sư đại diện trong tất cả các thủ tục tố tụng.

Tội nhẹ là tội có thể bị tống giam trong nhà giam của quận, bị phạt tiền hoặc cả hai hình thức. Nếu bị cáo buộc mắc tội nhẹ, quý vị có quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn hoặc Tòa Án và có quyền có luật sư đại diện trong tất cả các thủ tục tố tụng.

Tại ngoại cho phép bị cáo được tạm tha không bị giam giữ khi nộp một khoản tiền bảo lãnh, đặt cọc hoặc khoản bảo đảm khác được coi là cần thiết để đảm bảo bị cáo sẽ trình diện tại tòa.

Buộc tội gồm việc đọc đơn khiếu nại hoặc trát đòi hầu tòa cho bị cáo nghe và hỏi bị cáo có nhận tội hay không.

Phiên xét xử sơ bộ là phiên xét xử xác định có đủ bằng chứng để tiếp tục tiến hành vụ kiện hay không.

Mục đích của việc dàn xếp trước khi xét xử là để thảo luận về khả năng bác bỏ vụ kiện trước khi xét xử hoặc để thảo luận về các biện pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết nhanh khi xét xử.

Người bị cáo buộc tội nhẹ hoặc trọng tội thì có thể được xét xử qua bồi thẩm đoàn. Các phiên xử của tòa án (chỉ có thẩm phán) được tổ chức cho những người bị cáo buộc vi phạm hoặc các bị cáo từ bỏ quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn. Nếu tôi không trình diện hoặc nộp phạt thì sao?

Quý vị bắt buộc phải trình diện tại tòa đối với các vụ kiện mắc tội nhẹ và trọng tội và đôi khi cả một số vụ kiện vi phạm. Quý vị phải trình diện tại Tòa vào ngày và giờ được chỉ định trong giấy tạm tha hoặc thư buộc tội của quý vị. Nếu quý vị không trình diện, có thể sẽ có lệnh bắt giữ quý vị. Vào ngày xử của quý vị, vui lòng đến trình diện tại Văn Phòng Lục Sự. Chuẩn bị sẵn để cung cấp giấy tờ tùy thân và thông tin về việc bắt giữ hoặc tội bị cáo buộc, bao gồm cả giấy tờ tạm tha, thông báo trình diện, biên nhận tại ngoại hoặc bảo lãnh hoặc thư buộc tội.

Ngày đến hạn nộp cho tất cả các khoản tiền phạt là ngày thẩm phán quy định tại tòa. Giấy tờ của quý vị sẽ nêu rõ số tiền cần nộp và ngày đến hạn nộp. Nếu quý vị không nộp hoặc dự định sẽ nộp phạt chậm nhất vào ngày đến hạn nộp, vụ kiện của quý vị sẽ được chuyển sang Phòng Thu Nợ và có thể có lệnh được ban hành để bắt giữ quý vị. Quý vị có thể gửi khoản thanh toán qua thư, nộp trực tiếp hoặc thông qua một chương trình làm việc do Tòa Án giới thiệu. Nếu yêu cầu chương trình làm việc, quý vị phải sắp xếp để trình diện tại Tòa. Chúng tôi hiện chấp nhận tiền mặt, séc cá nhân, lệnh chuyển tiền và thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ. Vui lòng không gửi tiền mặt qua đường bưu điện. Tòa chỉ chấp nhận Tiền Hoa Kỳ. Vui lòng ký séc trả cho Tòa Thượng Thẩm Modoc và ghi cả số vụ của quý vị trên séc.

Nếu quý vị không trình diện tại tòa hoặc nộp tiền phạt như đã cam kết/theo yêu cầu, Tòa sẽ ra lệnh và ban hành lệnh bắt giữ quý vị. Thêm vào đó, quý vị có thể bị phạt giam và/hoặc phải nộp tiền phạt, cho dù đã xử lý cáo buộc ban đầu hay chưa. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu các khoản tiền phạt, phí và phạt trễ hạn hiệu quả theo lệnh và ủy quyền của tòa án, vụ việc của quý vị có thể được chuyển sang tổ chức thu nợ. Mục 1214.1(a) Bộ Luật Hình Sự quy định: “Ngoài bất kỳ khoản tiền phạt nào vì vi phạm, tội nhẹ hoặc trọng tội, tòa án có thể áp đặt một khoản phạt trễ hạn lên đến ba trăm đô la ($300)".

Để biết thông tin về hỗ trợ dành cho nạn nhân và bồi thường cho nạn nhân, vui lòng gọi cho Nhân Viên Hỗ Trợ Nhân Chứng và Nạn Nhân Quận Modoc theo số (530) 233-3311.

Quý vị có thể yêu cầu luật sư do tòa chỉ định từ thẩm phán trong lần đầu trình diện tại tòa. Thẩm phán sẽ yêu cầu quý vị điền tờ khai tài chính và xác định liệu quý vị có đủ tiêu chuẩn hay không. Khi kết thúc vụ kiện của quý vị, sẽ có một phiên xét xử được tổ chức để xem liệu quý vị có phải bồi hoàn cho tòa án một số hoặc tất cả các khoản phí luật sư do tòa chỉ định hay không.

Không, quý vị có thể bị cáo buộc tội nhẹ nếu cố nói chuyện hoặc ra hiệu với bất kỳ người nào đang bị bắt giam.

Liên hệ với Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Modoc theo số (530) 233-4416 hoặc ghé qua địa chỉ 102 S. Court Street, Alturas, CA.

Lục sự tòa lưu chỉ mục hồ sơ và bản ghi chép quyết định xử lý. Nhân viên tòa án không được tra cứu bất kỳ lý lịch tư pháp nào qua điện thoại. Để nhận thông tin về hoặc bản sao các tài liệu từ vụ kiện hình sự, quý vị có thể viết thư hoặc đến văn phòng thư ký nơi xét xử vụ kiện của quý vị. Nếu quý vị lập yêu cầu bằng văn bản, hãy nhớ gửi kèm theo:

  • Một tấm séc thanh toán cho “Modoc Superior Court” (Tòa Thượng Thẩm Modoc) với số tiền phù hợp như quy định trong Biểu Phí Dân Sự Toàn Tiểu Bang.
    • Để nhận bản sao chứng thực của tài liệu, quý vị sẽ phải trả thêm $40.00 tiền phí cộng với $0.50 mỗi trang bản sao (tờ giấy hai mặt được tính là hai trang).
  • Phong bì dán sẵn tem mà thư ký có thể dùng để gửi lại tài liệu.
    • Phong bì phải đề địa chỉ người nhận là quý vị.
  • Tên của bị cáo, gồm họ và tên.
  • Số vụ, nếu đã biết.
  • Tên (các) tài liệu quý vị muốn nhận bản sao.

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.