Skip to main content
Skip to main content.

Khó Khăn về Tài Chính và Khả Năng Trả Tiền Phạt của Quý Vị

 

 

Nếu quý vị không thể thanh toán toàn bộ số tiền phạt cho một hành vi vi phạm (bao gồm hầu hết các loại vé phạt vi phạm giao thông), quý vị có thể yêu cầu Tòa Án giảm số tiền mà quý vị nợ dựa trên khả năng chi trả của quý vị. Quý vị phải cung cấp bằng chứng cho thấy quý vị không đủ năng lực tài chính để trả tiền phạt. Quý vị cũng có thể hỏi Tòa Án xem quý vị có thể tham gia lao động công ích, xây dựng kế hoạch thanh toán, hay gia hạn thời gian tuân thủ lệnh của tòa án hay không. Quý vị có thể yêu cầu Tòa Án xem xét khả năng chi trả của quý vị tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình này, tuy nhiên quý vị phải nhận tội hoặc không chối tội trước khi Tòa Án có thể đưa ra câu trả lời cho quý vị.

Cách dễ nhất để yêu cầu giảm tiền phạt là sử dụng công cụ yêu cầu trực tuyến mới của Tòa Án (không hoạt động trên Internet Explorer).

Image
My Citation

Nếu quý vị không thể sử dụng công cụ trực tuyến, quý vị có thể sử dụng các mẫu dưới đây để cung cấp thông tin cần được xem xét liên quan đến yêu cầu của quý vị.

  • TR-320/CR320  - Không Đủ Khả Năng Trả Tiền Phạt: Vi Phạm Giao Thông Và Các Vi Phạm Khác

Xin lưu ý rằng Tòa Án có thể tính thêm phí $300 đối với các trường hợp quá hạn trả tiền phạt. Người sử dụng tòa án sẽ nhận được một số thông báo trước khi được tính thêm các khoản phí bổ sung để họ có thể hành động để tránh bị tính phí bổ sung. Người sử dụng tòa án nên thực hiện hành động ngay khi nhận được thông báo để tránh bị tính thêm các khoản phí bổ sung.

Có một số cách để tránh bị tính thêm các khoản phí bổ sung bao gồm yêu cầu xác định khả năng thanh toán nếu quý vị không có khả năng chi trả số tiền phạt ban đầu, yêu cầu tham gia các giờ lao động công ích thay vì trả tiền phạt, yêu cầu gia hạn thời gian để thanh toán hoặc hoàn thành việc lao động công ích và/hoặc yêu cầu trả góp. Khoản thanh toán trả góp có thể thấp tới $25 mỗi tháng.  Vui lòng liên hệ với văn phòng lục sự theo số (530) 233-6516 số máy lẻ 1213 hoặc gửi email tới Teresa.Eames@modoc.courts.ca.gov nếu quý vị có thắc mắc.

Quý vị cần nộp các mẫu đơn trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho  Văn Phòng Lục Sự tại 205 S. East Street Alturas CA.

Nếu quý vị đang được yêu cầu thu nợ và quý vị không có khả năng trả nợ, quý vị có thể sử dụng liên kết để đi tới công cụ trực tuyến được liệt kê trong phần trước. Quý vị không thể sử dụng công cụ trực tuyến cho các trường hợp tội nhẹ và phải gửi các mẫu đơn trên cho văn phòng Lục Sự.

 

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.